Home > De Burcht > Documenten

Belangrijke Formulieren

Belangrijke documenten

Het is belangrijk dat een aantal documenten toegankelijk zijn voor ouders, andere belanghebbenden en belangstellenden. Daarnaast vraagt de overheid een aantal zaken vrij toegankelijk te publiceren. Met deze documenten denken we beiden aspecten recht te doen. Maak kennis met de Fraanjeschool locatie de Burcht door kennis te nemen van deze documenten.

Schoolgids

In de Schoolgids 2022-2023 verstrekken wij u informatie over onze school. 

Schoolplan

Het schoolplan bestrijkt de periode 2023 - 2027

Het motto voor deze schoolplanperiode is: “Bouwen vanuit de vaste Burcht”

Onze kernwaarden zijn:
• Verantwoordelijkheid
• Naastenliefde
• Respect
• Rust
• Rentmeesterschap
Deze kernwaarden zijn ook weergegeven in dit overzicht

Schoolondersteuningsprofiel

In het kader van Passend onderwijs heeft de school een zorgplicht. Vanaf 1 augustus 2014 heeft elke school een Schoolondersteunigsprofiel 2023-2024 waarin beschreven staat welke zorg op een school geboden wordt.  In dit profiel is te lezen op welke wijze we de begeleiding aan leerlingen vormgeven en welke mogelijkheden voor extra ondersteuning onze school heeft. Zie verder ook de schoolgids.

Klachtenregeling

In de schoolgids staat in hoofdlijnen de werking van de  klachtenregeling uitgelegd. De volledige klachtenregeling kunt u hier lezen.

Privacyverklaring

Onze school neemt privacy serieus. In deze een privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen en gebruiken, met welk doel we dat doen en hoe we ervoor zorgen dat deze persoonsgegevens goed zijn beveiligd.

U kunt hier onze privacyverklaring downloaden.