-> Home ->

Onderwijs

Onderwijs

Een belangrijke kernwaarde voor de school is de goede samenwerking tussen kerk, gezin en school om de kinderen voor hun plaats als christen in de samenleving te vormen en toe te rusten en hen voor te bereiden op hun vervolgonderwijs.Het opvoeden en vormen vindt plaats binnen de wettelijke kaders die de Nederlandse overheid heeft neergelegd in de verschillende wetten.

Onze school biedt een uitdagende leeromgeving voor de kinderen. Deze leeromgeving wordt bepaald door de waarden en normen zoals die opkomen uit de identiteit van onze school (zie de schoolgids). Elk personeelslid is drager van deze identiteit en derhalve een identificatiefiguur voor de kinderen (zowel op als buiten de school) en de professionele gesprekspartner van de ouders/verzorgers. Een belangrijke notie die als rode draad door onze activiteiten loopt, is het besef van de noodzaak van wedergeboorte door en bekering tot God en het leven volgens Bijbels normen.

Het onderwijs aan en de vorming van de kinderen wordt inhoud en vorm gegeven door een team van professionals. Daarbij zijn de behoeften en de mogelijkheden van de kinderen leidend binnen het onderwijsaanbod. Het personeel heeft een onderzoekende en lerende houding om voortdurend in te kunnen spelen op de veranderende behoeften van de kinderen en voor onze school nieuwe of gewijzigde pedagogische en/of didactische inzichten. De leiding van de school zoekt de juiste balans tussen blijvende ontwikkeling van kwalitatief goed onderwijs aan de kinderen door in te spelen op hun behoeften én de mogelijkheden en de draagkracht van het personeel.

De onderzoekende en lerende houding van het personeel richt zich op het onderwijs en de omgeving en mede op de ouders om samen het onderwijs en de vorming van de kinderen inhoud en vorm te geven. De hoofdtaak van de school is onderwijs geven en vormen. Waar mogelijk worden de ouders ook ondersteund in de opvoeding. De hoofdtaak van de ouders is opvoeden en vormen. Waar mogelijk zullen de ouders het onderwijs steunen. De constructieve samenwerking met de ouders is een kritische succesfactor van onze school.

Het onderwijs en de vorming vindt plaats op twee scholen. Beide scholen handelen op grond van dezelfde grondslag, maar hebben een grote mate van zelfstandigheid om rekening te kunnen houden met de kenmerken van de populatie en in te kunnen spelen op de behoefte van de kinderen. Het personeel handelt vanuit een vijftal kernwaarden en die voortdurend aandacht krijgen in het geheel aan toerusting en vorming van het personeel van de school, binnen de kaders van Gods Woord.

Ds. J. Fraanjeschool De Vesting

Het schoolplan draagt het volgende motto:

Groeien vanuit een veilige Vesting

Uitgewerkt in de volgende kernwaarden:

Veiligheid = we voelen ons veilig in de school en op het plein

Acceptatie = wij mogen zijn wie we zijn

Verantwoordelijkheid = wij zijn verantwoordelijk voor onze daden en samen voor onze school

Talentontwikkeling = we ontwikkelen de talenten die de Heere ons gaf op allerlei manieren

Zelfvertrouwen = we hebben vertrouwen in wat we kunnen, weten waar we goed in zijn en waar we hulp bij nodig hebben.

Ds. J. Fraanjeschool De Burcht

Uitgangspunt voor onze school is onze missie en visie. Daaruit voortvloeiend gebruiken we de naam van onze school “de Burcht” als metafoor. Hierbij is ons uitgangspunt wat Luther in zijn lied verwoordt: “Een vaste Burcht is onze God, een toevlucht voor de Zijnen”, gebaseerd op Psalm 46. Luther belijdt hierin zijn vertrouwen op God, zijn Burcht en zijn Toevlucht, in een tijd van strijd en vervolging. Hij weet dat een sterke Held, Christus, hem terzijde staat. Hij hoeft niet te vrezen, voor wie dan ook. Het is onze bede dat ons we op school ook vanuit dit vertrouwen mogen werken, gefundeerd op deze vaste Burcht.

Het schoolplan draagt het volgende motto:

Samen ontwikkelen vanuit de vaste Burcht

Onze kernwaarden zijn:

  • Verantwoordelijkheid
  • Naastenliefde
  • Respect
  • Rust
  • Rentmeesterschap

We willen onze verantwoordelijkheid op een Bijbelse manier gestalte geven, gebaseerd op de verticale verantwoordelijkheid die we tegenover de Heere hebben en de horizontale verantwoordelijkheid voor elkaar als collega’s en voor onze kinderen. Ook de kinderen moeten leren hun verantwoordelijkheid te nemen. Vanuit onze missie en visie is het nodig dat we de kinderen een betrouwbare en stabiele omgeving bieden, waarin ze kunnen leren en ontwikkelen en we het welzijn van de kinderen op het oog hebben.
Naastenliefde, onze naaste lief hebben als onszelf, is hierbij het Bijbelse uitgangspunt. Vanuit die houding willen we met en voor elkaar zorgen.
We willen vanuit onze verantwoordelijkheid met respect met elkaar omgaan. Dit dient gestalte te krijgen in de relatie tussen medewerkers en leerlingen onderling, maar ook in de interactie tussen leerkracht en leerlingen.
Om te komen tot goede leerresultaten is het nodig dat er een goed leerklimaat is. Binnen school willen we daarom de rust handhaven die nodig is om een positieve leeromgeving te creëren.
Zorg voor elkaar is nodig, maar ook zorg voor onze omgeving. Het is onze opdracht om een goede rentmeester te zijn over de ons geschonken dingen. Dit rentmeesterschap betreft zowel de omgang met de goederen die we hebben gekregen alsook met de omgeving waarin we leven, zoals de zorg voor de schepping.

 

28 februari 2022 - Voorjaarsvakantie eerste dag
4 maart 2022 - Voorjaarsvakantie laatste dag
9 maart 2022 - Biddag
15 april 2022 - Goede Vrijdag
18 april 2022 - Tweede Paasdag
25 april 2022 - Meivakantie eerste dag
6 mei 2022 - Meivakantie laatste dag
26 mei 2022 - Hemelvaartsdag
27 mei 2022 - Vrije dag
6 juni 2022 - Tweede Pinksterdag

De Vesting

De Vesting
Login De Vesting

Churchillstraat 68
3772 KV Barneveld
tel. 0342 - 40 07 07
devesting@fraanjeschool.nl

De Burcht

De Burcht
Login De Burcht

Saparua 48
3772 ET Barneveld
tel. 0342 - 42 20 45
deburcht@fraanjeschool.nl