-> Home ->

Leerlingzorg

Passend onderwijs

Alle basisscholen hebben de wettelijke taak om passend onderwijs te geven. Omdat scholen dit niet alleen kunnen, zijn alle scholen aangesloten bij een samenwerkingsverband. Onze school is aangesloten bij het samenwerkingsverband Berséba voor reformatorische basisscholen en speciale scholen. Niet alleen alle reformatorische scholen in Nederland zijn hierbij aangesloten, maar ook de reformatorische scholen voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. Het samenwerkingsverband is opgesplitst in vier regio’s. Onze school ligt in de regio Midden.

Zorgplicht

Een kernbegrip bij passend onderwijs is ‘zorgplicht’. Zorgplicht betekent dat de school samen met de ouders onderzoekt of de basisschool aan een leerling de passende ondersteuning kan bieden. Als blijkt dat dit niet mogelijk is, zoekt de school met de ouders naar een passende plaats in de regio.

Ondersteuningsprofiel

Onze school heeft een centrale rol in het tegemoetkomen aan de ontwikkelbehoeften van kinderen. De school heeft een ondersteuningsprofiel geschreven.  In dit profiel is te lezen op welke wijze we de begeleiding aan leerlingen vormgeven en welke mogelijkheden voor extra ondersteuning onze school heeft. Bij het realiseren van de gewenste ondersteuning werkt de school vanuit de uitgangspunten van handelingsgericht werken (HGW). Dit betekent kort gezegd: Als een kind extra ondersteuning nodig heeft, wordt niet in de eerste plaats gekeken naar wat het kind heeft, maar naar wat het kind nodig heeft. Bij HGW is de samenwerking en afstemming met ouders en andere deskundigen een belangrijk aandachtspunt.
Hier vindt u het ondersteuningsprofiel van Ds. J. Fraanjeschool De Vesting en Ds. J. Fraanjeschool De Burcht.

Ondersteuningsteam

Heel vaak kan de ondersteuning door onze school zelf georganiseerd en gegeven worden. Op onze school is de leerkracht als eerste verantwoordelijk voor de begeleiding en ondersteuning van de leerlingen. Als hij/zij er zelf niet uitkomt, zal advies gevraagd worden aan collega’s of de intern begeleider. Zo nodig voert de leerkracht een uitgebreider gesprek over de leerling met de intern begeleider.

Onze school heeft een ondersteuningsteam. In dit ondersteuningsteam zitten de intern begeleider en de orthopedagoog van de school. Als de situatie rondom een leerling daar aanleiding toegeeft, zal de leerling in het ondersteuningsteam besproken worden. Soms is de situatie zo complex, dat in ons ondersteuningsteam ook iemand van het Centrum voor Jeugd en Gezin aanwezig zal zijn. In het ondersteuningsteam wordt in samenspraak met de ouders bepaald welke ondersteuning een leerling nodig heeft en waar deze het beste plaats kan vinden.

Het Loket van regio Midden

Als het ondersteuningsteam tot de conclusie komt, dat het voor de ontwikkeling van een leerling beter is om naar een speciale school te gaan, vraagt de school in samenspraak met de ouders een toelaatbaarheidsverklaring voor zo’n school aan. Dit doet de school bij Het Loket van regio Midden. Als dit Loket besluit om de toelaatbaarheidsverklaring toe te kennen, dan kan de leerling geplaatst worden in het speciaal (basis) onderwijs.
Bij dit Loket kunnen we ook met andere vragen terecht:

  • het samen met ouders aanvragen van ambulante begeleiding

  • het samen met ouders aanvragen van een extra ondersteuningsbudget voor kinderen die zeer moeilijk leren, een lichamelijk handicap hebben of langdurig ziek zijn. Het ondersteuningsteam van de school besluit samen met de ouders om zo’n ‘arrangement’ aan te vragen;

  • het inwinnen van advies, wanneer het ondersteuningsteam er zelf niet uitkomt;

  • het beantwoorden van advies- of informatievragen via het ondersteuningsteam door ouders.

Jeugdzorg en CJG@home

De gemeente is verantwoordelijk voor alle zorg aan jongeren tot 18 jaar, soms met een uitloop tot 23 jaar. Alle kinderen krijgen nu al te maken met zorg van de gemeente. Denk aan het consultatiebureau en de schoolarts. Maar jongeren die in problemen raken, worden geconfronteerd met een scala aan loketten.  'De zorg voor jongeren moet beter begeleid en aangestuurd worden' is het uitgangspunt. De gemeente speelt hierin een grote rol.

Ouderbetrokkenheid

Onze school hecht eraan bij de ondersteuning aan leerlingen goed samen te werken met de ouders. Daarom vinden we het van belang dat ouders direct betrokken worden bij gesprekken als hun kind individueel besproken wordt. In sommige situaties zijn er niet alleen zorgen op school, maar ook thuis. Om tot een goede ondersteuning te komen vinden we het belangrijk om met de ouders daarover in alle openheid en vertrouwelijkheid te spreken. School en ouders hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om eensgezind het beste voor uw kind, onze leerling te zoeken. 

Contactgegevens Het Loket, regio Midden

De zorgmakelaar van Het Loket regio midden is mw. Drs. K.C. van Dam. Zij is bereik­baar via telefoonnummer 0318-665266, 0900-2233449 of per e-mail via K.C.vanDam@berseba.nl. U kunt via haar ook een folder aanvragen betreffen­de de werkwij­ze van Het Loket.

Contactgegevens algemeen, regio Midden

De regiomanager van onze Passend Onderwijs-regio is dhr. G. van Roekel. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06-23505041 of per e-mail via G.vanRoekel@berseba.nl.

Op de website www.berseba.nl kunt u meer informatie vinden over het samenwerkingsverband Berséba en de regio Midden, over Het Loket, nieuwsbrieven voor ouders enz.

 

28 februari 2022 - Voorjaarsvakantie eerste dag
4 maart 2022 - Voorjaarsvakantie laatste dag
9 maart 2022 - Biddag
15 april 2022 - Goede Vrijdag
18 april 2022 - Tweede Paasdag
25 april 2022 - Meivakantie eerste dag
6 mei 2022 - Meivakantie laatste dag
26 mei 2022 - Hemelvaartsdag
27 mei 2022 - Vrije dag
6 juni 2022 - Tweede Pinksterdag

De Vesting

De Vesting
Login De Vesting

Churchillstraat 68
3772 KV Barneveld
tel. 0342 - 40 07 07
devesting@fraanjeschool.nl

De Burcht

De Burcht
Login De Burcht

Saparua 48
3772 ET Barneveld
tel. 0342 - 42 20 45
deburcht@fraanjeschool.nl